A dəstək paketi

YENİ FRANÇAYZİ – YENİ BAZARLAR – YENİ MÜŞTƏRİLƏR

 • POTENSİAL FRANÇAYZİLƏRİN CƏLB OLUNMASI XİDMƏTİ
 • FRANÇAYZİNQ BİZNES İNKİŞAF MODELİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ XİDMƏTİ / ehtiyac varsa
 • GÜZƏŞTLİ QİYMƏTLƏRLƏ KOMPLEKS MARKETİNQ XİDMƏTLƏRİ

Paketin üstünlükləri

 • Biznesin yeni bazarlarda yayımlanması  
 • Satış şəbəkəsinin effektiv genişləndirilməsi  
 • Əlavə biznes fəaliyyətinin olması
 • Biznesin sürətli inkişafı
 • Reklamla yeni hədəf müştərilərin cəlb olunması  
 • Yeni investisiyaların cəlb olunması 
 • Yeni qazanc mənbələri
 • Yeni satış kanalları 
 • Bazar payının artırılması  
 • Bazar araşdırması  
 • Rəqabət üstünlüyü  
 • Saxta məhsullarla mübarizə

MÜRACİƏT ET