B dəstək paketi

YENİ BİZNES MODELİ –
XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİNİN EFFEKTİV GENİŞLƏNMƏSİ

 • FRANÇAYZİNQ BİZNES İNKİŞAF MODELİNİN QURULMASI XİDMƏTİ
 • POTENSİAL FRANÇAYZİLƏRİN CƏLB OLUNMASI XİDMƏTİ
 • GÜZƏŞTLİ QİYMƏTLƏRLƏ KOMPLEKS MARKETİNQ XİDMƏTLƏRİ

Paketin üstünlükləri

 • Biznesin yeni bazarlarda yayımlanması  
 • Satış şəbəkəsinin effektiv genişləndirilməsi  
 • Əlavə biznes fəaliyyətinin olması
 • Biznesin sürətli inkişafı
 • Reklamla yeni hədəf müştərilərin cəlb olunması  
 • Yeni investisiyaların cəlb olunması 
 • Yeni qazanc mənbələri
 • Yeni satış kanalları 
 • Bazar payının artırılması 
 • Bazar araşdırması  
 • Rəqabət üstünlüyü  
 • Saxta məhsullarla mübarizə

MÜRACİƏT ET